LEMMINKÄINEN PANOSTAA HENKILÖSTÖNSÄ KOULUTTAMISEEN

Lemminkäinen on yksi Suomen suurimmista rakennusliikkeistä, jonka toimintaympäristö kattaa Pohjois-Euroopan. Yrityksen tavoitteena on olla alan paras työnantaja, jolla on alan osaavin henkilöstö ja parhaat esimiehet. Tämän takia yrityksen henkilöstötyön suurimmat panostukset tehdään johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisen lisäksi.

Vuonna 2012 Lemminkäisen talonrakentaminen-toimiala palkittiin vuoden koulutusmyönteisimmän työyhteisön tunnuspalkinnolla. Palkintoperustelujen mukaan Lemminkäinen panostaa systemaattisesti henkilöstönsä kouluttamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Talonrakentaminen-toimialan työvoima- ja turvallisuuspäällikkö Eero Lahtinen kertoo: ”Henkilöstön säännöllinen kouluttaminen näkyy meillä myönteisellä tavalla urakehityksessä. Tämän lisäksi työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on meille tärkeää, sillä menestyvän yrityksen takana on osaava, hyvinvoiva, työkykyinen ja tuottava henkilöstö.” Eero Lahtinen on työskennellyt talonrakentamiseen liittyvien koulutusasioiden parissa jo parikymmentä vuotta ja toiminut itsekin työpaikkaohjaajana.

HUOMIO JOHTAMISEEN JA ESIMIESTYÖHÖN

Lemminkäisen tavoitteena on johtaa ja sitouttaa työntekijöitään tavoitteellisesti ja osaamisen kehitystä tukien. Johtamisen ja esimiestyön valmiuksien kehittäminen pyrkii varmistamaan esimiehille sellaiset valmiudet, että he saavat tiimistään parhaan osaamisen irti. Tavoitteena on, että erilaisissa tehtävissä on juuri oikeat ammattilaiset, jotka tekevät työnsä laadukkaasti ja vastuullisesti.

Lemminkäinen tarjoaa lisäksi työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää osaamistaan jatkuvasti järjestämällä henkilöstöryhmilleen räätälöityjä koulutuksia. PAKKI-koulutuskokonaisuuden kautta kehitetään henkilöstön työturvallisuutta edistäviä ja työn laadun takaavia valmiuksia, ns. pakollisia pätevyysvalmennuksia. Tämän lisäksi lemminkäisten esimiestaitoja kehitetään Lemminkäisen esimiesakatemiassa, joka perustettiin vuonna 2010. Näiden koulutusten lisäksi järjestetään täydentäviä valmennuksia niistä teemoista ja tarpeista, jotka nousevat esiin henkilöstösuunnittelun yhteydessä. Vuonna 2012 koulutukset liittyivät esimerkiksi myyntiin ja talousasioihin.

Työssäviihtyvyys on Lemminkäisellä nousussa ja henkilöstön vaihtuvuus on pientä. Konsernin henkilöstötyö keskittyy parantamaan johdonmukaisesti esimiesten osaamista ja valmiuksia puuttua epäkohtiin. ”Meille on tärkeää, että toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä on jatkuva vuoropuhelu ja työmaat koetaan yhteisiksi työpaikoiksi, joissa on yhteiset tavoitteet. Tämä lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja sitoutuneisuutta”, kertoo Lahtinen. Jotta työntekijöillä ja esimiehillä on riittävästi mahdollisuuksia avoimeen keskusteluun, Lemminkäinen panostaa voimakkaasti kehityskeskustelukulttuurin jatkuvaan parantamiseen.

Uutena henkilöstön kehittämisen muotona Lemminkäinen on käynnistänyt yrityksen sisäisen pilottiohjelman mentoroinnista. Mentoroinnin tavoitteena on siirtää hiljaista tietoa kokeneilta lemminkäisiltä nuoremmille kollegoille. Samalla mentorointi tarjoaa tukea ja kehitysmahdollisuuksia uransa alussa olevalle lemminkäiselle.

KESÄTYÖT TARJOAVAT NÄKÖALAPAIKAN ALALLE

Lemminkäinen pyrkii edesauttamaan nuorisotakuun toteutumista kannustamalla rekrytoivia esimiehiä palkkaamaan nuoria. Lemminkäisen henkilöstöpalvelut vievät viestiä nuorisotakuusta toimialoille.
Tämän lisäksi Lemminkäinen palkkaa vuosittain satoja kesätyöntekijöitä erilaisiin rakennusalan ja hallinnon tehtäviin eri puolilla Suomea. Esimerkiksi kesällä 2012 Lemminkäisellä oli noin 400 kesätyöntekijää Suomessa. Alaa opiskeleville kesätyöt tarjoavat paraatipaikan mielenkiintoisissa ja monipuolisissa rakennusalan projekteissa.

Vuonna 2013 Lemminkäinen toimii yhteistyökumppanina Suomen lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanjassa ja osallistuu kampanjan kilpailuun suurten yritysten sarjassa. Kampanjan tarkoituksena on edesauttaa nuorten valmiuksia työelämään siirtymisessä. Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanja velvoittaa siihen osallistuvia yrityksiä kiinnittämään erityistä huomiota kesätyöntekijöiden olosuhteisiin, työturvallisuuteen sekä oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Lisäksi kampanjaan osallistuvat yritykset sitoutuvat tarjoamaan nuorille mielekästä työtä kohtuullisella palkalla.

Lemminkäinen tahtoo tarjota opiskelijoille mukavia kesätyökokemuksia ja edesauttaa koko rakennusalan positiivisen työnantajakuvan rakentumista. Lemminkäinen pyrkii sitouttamaan hyvät työntekijät yritykseen jo opiskeluvaiheessa ja sitä kautta saamaan jatkossa parhaat ammattilaiset palvelukseensa.

TYÖSSÄOPPIMISESTA HYÖTYY SEKÄ TYÖNTEKIJÄ ETTÄ TYÖNANTAJA

Lemminkäinen tukee työntekijöidensä opiskeluhalukkuutta ja pyrkii varmistamaan, että opiskelun ja työnteon yhdistäminen sujuu helposti. Esimerkiksi onnistunut työssäoppimiskokemus edellyttää, että työnantaja sitoutuu tiedon siirtämiseen työpaikalla ja nimeää oppilaalle osaavan työpaikkaohjaajan, jolla on oman esimiehensä tuki tehtävään.

”Työnpaikkaohjaajan tärkein ominaisuus on oma halu ja kiinnostus tehtävään, ohjaamaan nuorta ammattiin. Työmaan työnjohdon on myös sitouduttava tehtävään. Aluksi opettaminen vie aikaa, mutta oppijan kehittyessä toinen käsipari alkaa helpottaa ja nopeuttaa työnohjaajan omaakin työtä”, korostaa Lahtinen ja jatkaa: ”Suurin haaste työssäoppimiselle on juuri hyvien ohjaajien löytäminen, sillä heidän panoksestaan oppimisen onnistuminen on kiinni.” Lemminkäisen työpaikkaohjaajat koulutetaan tehtävään ennen ohjauksen alkua.

Oppisopimuskoulutus on myös käytännöllinen tapa kouluttaa sopivaa henkilöstöä sellaisiin tehtäviin, joihin voi olla hankaluuksia löytää työntekijöitä suoraan koulun penkiltä. Esimerkiksi kiinteistöhuoltopuolella on jatkuvasti puutetta osaajista. Rekrytointikanavan lisäksi oppisopimukset lisäävät oman henkilöstön koulutusmahdollisuuksia ja sitä kautta urakehityksen mahdollisuuksia. Lemminkäiset suorittavat oppisopimusmallin avulla niin alan perustutkintoja, ammattitutkintoja kuin erikoisammattitutkintojakin.

Lemminkäisellä seurataan henkilöstötyön tukemana konsernin ikärakenteen suotuisaa kehitystä. Nuoria vastavalmistuneita tai työssäoppijoita palkataan kasvamaan alalle ja turvaamaan työllisyyttä, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. ”Kun saamme työuransa alussa olevat mukaan ammattilaisten verkostoon, niin osaamista siirtyy molempiin suuntiin ja sitä kautta saavutamme entistä parempia tuloksia”, kertoo Lahtinen.

TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ OPPILAITOSTEN KANSSA

Lemminkäinen tekee tiivistä yhteistyötä rakennusalan oppilaitosten kanssa ja tukee alan opiskelujärjestöjen toimintaa. Ammattiopistojen ja -korkeakoulujen neuvottelukunnissa on mukana Lemminkäisen edustajia kertomassa rakennusalan osaamistarpeista ja muutoksista. Lemminkäiset pitävät myös vierailuluentoja ammattiopistoissa ja korkeakouluissa.

Vuosittain kymmenet opiskelijaryhmät käyvät tutustumassa Lemminkäisen eri rakennusprojekteihin vuosittain. ”Työmaakierroksen aikana opiskelijoille tarjotaan esimerkiksi mahdollisuus arvioida työturvallisuusasioita, kuten suojainten käyttöä, paikan päällä. Haluamme osoittaa alan opiskelijoille jo varhaisessa vaiheessa, mikä merkitys työturvallisuudella on”, kertoo Lahtinen.

Leave Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *