Janin työvaltainen oppimispolku nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi

Oppisopimuskoulutuksessa noin viidesosa opinnoista on tietopuolista koulutusta, jolloin opiskelija osallistuu oppilaitoksen tarjoamaan kontaktiopetukseen. Miten toimitaan, kun lähijaksolle osallistuminen ei jostakin syystä onnistu? Näin oli lohjalaisen Jani Hägerströmin kohdalla.

Jani Hägerström aloitti oppisopimusopiskelijana Lohjan nuorisopalveluissa vuoden 2014 alussa.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon lähiopetusta on kolmen päivän jaksoissa kerran kuukaudessa.

Opintojaksoille kuuluvat ennakko- ja välitehtävät Jani hoiti kuten asiaan kuuluukin, mutta isossa non stop- ryhmässä opiskelu päivien aikana ei kuitenkaan ollut hänelle mahdollista.

Tätä tilannetta, erilaisia oppimisen haasteita ja Janin opintojen mahdollistamista pohdittiin perusteellisesti Lohjan nuorisotoimen päällikön Merja Hukkasen, työpaikkakouluttajan Mia Lankisen, Luksian oppisopimustarkastaja Paula Lähteenkorvan sekä Kanneljärven opiston erityisopettajan Sari Huttu-Mélingin, Kanneljärven opiston muun aikuiskoulutushenkilöstön, henkilökohtaisen ryhmänohjaajan eli ”hopsarin” Kaija Lahden ja Janin itsensä kanssa. Lopulta päädyttiin rakentamaan Janille aivan omanlaisensa, työvaltaisesti opinnot läpikäyvä opintopolku.

Tavoitteenasettelu ja itsearviointi keskeistä

Työvaltainen opintopolku tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen henkilökohtainen ohjaaja käy opiskelijan ja työpaikkakouluttajan kanssa läpi tutkinnon ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet tutkinnon osittain. Kaikki kohdat avataan konkreettisesti työelämän työtehtäviksi. Edistymistä seurataan ja tarkastellaan arvioinnin kohteittain.

Tutkinnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset oppisisällöt käydään läpi käyttäen apuna moodle – oppimisalustaa. Opiskelijan itsesäätely, itsearviointi ja tavoitteenasettelu ovat tässä esimerkissä toteutetussa mallissa entistäkin merkittävämmässä asemassa verrattuna ryhmämuotoiseen opiskeluun.

Opiskelijan ohjaamista työpaikalla työpaikkakouluttaja Mia Lankinen kuvaa haastavaksi, mutta palkitsevaksi tehtäväksi. Onkin hienoa nähdä, kuinka jokin homma alkaa sujua ja oppimista tapahtuu.

Tietopuoliset opinnot sovelletaan käytäntöön

Henkilökohtainen, työvaltainen opintopolku noudattaa muun ryhmän opintojen aikataulua, mikä jäntevöittää opiskelua ja luo sille ajalliset ja sisällölliset raamit. Kaikki oppimistehtävät räätälöidään suoraan työelämään soveltuviksi ja kaikessa opiskelussa otetaan huomioon opiskelijan vahvuudet oppijana.

Oppijan kehittämiskohteita tuetaan mm. miettien yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa sopivia tapoja oppia. Monet keskeiset sisällöt käydään lävitse keskustellen ja omaan toimintaympäristöön reflektoiden. Kaikki harjoitukset ja oppimistehtävät sovelletaan suoraan omiin, konkreettisiin työtehtäviin.

Miinuspuolena opiskelumallissa oma ”hopsari” pitää sitä, että kokemusten yhteinen jakaminen ja reflektointi muiden opiskelijoiden kanssa ryhmässä jää tässä mallissa puuttumaan. Tämä on nimittäin aikuispedagogiikan menetelmistä eräs antoisimmista. Janin kohdalla ryhmämuotoinen pohtiminen ei käytännössä oppilaitosympäristössä kuitenkaan onnistu.

Toisaalta Janin työpaikalla on oman työpaikkakouluttajan lisäksi paljon muita kokeneita alan ammattilaisia, kenen kanssa omia kokemuksia voi jakaa ja niistä myös keskustella ja samalla kuulla heidän kokemuksiaan. Työkokemuksen kertyessä hyvän työnkierron mahdollistavassa työpaikassa osaamista kertyy kuin huomaamatta. Jani on saanut sopivasti vastuuta ja hän on päässyt toimimaan monipuolisesti eri tehtävissä ja toimipisteissä.

Eräs mieluinen tehtävä on ollut nuorisopalvelujen aamukahvilatoiminta ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. Kokenut ja jämäkkä työpaikkakouluttaja Mia on ohjannut ja opastanut Jania sinnikkäästi ja suurella sydämellä.

Mallia kehitetty hankerahoituksella

Malli on hyvin työllistävä; sekä työpaikkakouluttaja että opettaja joutuvat käyttämään yksilöllistettyyn ohjaukseen runsaasti aikaa. Opettaja on käyttänyt keskimäärin noin kaksi tuntia viikossa oppisisältöjen, tehtävien ja materiaalien muokkaamiseen ja räätälöintiin, erilaisiin palavereihin ja yhteydenpitoon sekä tietenkin opiskelijan ohjaamiseen. Kasvokkaisia tapaamisia on ollut käytännössä mahdollista toteuttaa tiuhaan – noin parin, kolmen viikon välein ja vähintään kerran kuukaudessa.

Väliaikoina yhteyttä pidetään sähköisesti ja puhelimitse. Pienestäkin asiasta on voinut soitella tai laittaa sähköpostia ja vastaus on annettu mahdollisuuksien mukaan heti. Työpaikkakouluttaja tai kokenut nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja on lähes aina käytettävissä kysymyksiä ja opastusta varten.

Mallin rakentamisen on mahdollistanut OKM:n rahoittama Tuettu oppisopimus-projekti, jossa Kanneljärven opisto on ollut mukana mm. Keudan ja Stadin aikuisopiston oppisopimuskeskusten, IceHeartsin, Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen ja Omnian oppisopimuskeskuksen, Nuorten tulevaisuustiskin ja Fazer Blue Oy:n kanssa.

Projekti on tarjonnut vankan yhteistyöverkoston, koulutusta ja mallin tuetun oppisopimuksen toteuttamiseen käytännössä.

Kanneljärven opiston kehittämistyö jatkuu edelleen, mutta projektirahoitus, toimiva yhteistyöverkosto sekä ennen kaikkea sinnikäs ja tavoitteellisesti opiskeleva opiskelija on tarjonnut mahdollisuuden kehitystyöhön ja yhden toimivan tuetun opiskelupolun mallintamiseen.

Toimiva vaihtoehto

Tällä hetkellä Janin opinnot edistyvät hyvää vauhtia ja ennalta sovitussa aikataulussa. Hänestä on tullut oppijana esiin uusia vahvuuksia. Hänen mukaansa työvaltainen opiskelu on ollut hänelle toimiva vaihtoehto.

– Vaikka välillä olisi ollut vaikeaa motivoitua, olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta, mikä minulle on suotu, Jani toteaa.

Erityisesti Jani on arvostanut joustavuutta oppilaitoksen puolelta ja toki myös kaikkea sitä tukea, mitä hän on eri osapuolilta saanut. Ilman tätä kaikkien osapuolten joustamista ja toteutunutta järjestelyä tutkinnon suorittaminen ei olisi ollut hänen mukaansa edes mahdollista.

– Ilman tätä työvaltaisen oppisopimuksen mahdollisuutta en usko, että olisin pystynyt tähän, Jani kertoo.

Näin hyvän ja saumattomasti toimivan yhteistyön avulla saamme yhden tyytyväisen nuoren luotsattua valmistumaan haaveammattiinsa. Pääosassa on kuitenkin aina oppija itse – tässäkin jutussa ahkera ja sinnikäs opiskelija.

Leave a comment