Ach so! -mobiilisovelluksella lisäulottuvuuksia oppimiseen

Oppimista voidaan tukea välineillä, jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuksia luoda ja jakaa kokemusten kautta syntyvää tietoa. Jonkinlaisen mobiililaitteen voidaan uskoa löytyvän lähestulkoon jokaiselta rakennus- ja terveydenhoitoalan opiskelijalta ja laitteita käytetään jossakin määrin myös työelämässä. Mahdollisuudet oppimisen tukemiseen mobiilisovellusten avulla ovat siten jokaisella käden ulottuvilla.

Aalto-yliopiston Oppimisympäristöjentutkimusryhmän tutkijat, designerit ja devaajat/sovelluskehittäjät ovat kehittäneet EU:n rahoittamassa Learning Layers-projektissa (2012-2016) Ach so! -mobiilisovelluksen opiskelun ja työssäoppimisen tueksi ja tutkineet millä tavalla mobiililaitteita ja Ach so! -sovellusta voidaan hyödyntää rakennus- ja terveydenhoitoalalla erilaisissa oppimistilanteissa, erilaisiin oppimisen tavoitteisiin.

Ach so! on videointiin, videoiden annotointiin eli merkintöjen tekemiseen ja jakamiseen perustuva Android-sovellus. Se on suunniteltu vastaamaan tilanteisiin, joissa opiskelijan suorituksen kertaaminen ja dokumentointi olisi eduksi opitun reflektoinnille, tiedon rakentamiselle ja jakamiselle. Esimerkiksi hoitoalalla opettaja pystyy kenties havainnoimaan vain osan samanaikaisesti opiskelijaryhmän suorituksesta, mutta Ach so!-videon avulla opiskelijaryhmä voi palata tehtyyn suoritukseen ja yhdessä opettajan kanssa tarkistamaan pienetkin yksityiskohdat. ntensiivisesti elvytyskoetta suorittanut opiskelijaryhmä voi peilata kokemustaan tilanteesta videotaltiointiin kunkin toiminnasta.

Rakennustyömailla valokuvin työsuorituksia dokumentoivat opiskelijat taas voisivat hyötyä helposti tuotettavasta videomateriaalista, joka voidaan jakaa myös työmaalla silloin tällöin käyvän opettajan kanssa palautetta varten. On ajateltu, että mobiilisovellus tiivistäisi siten myös oppilaitoksen ja työmaan välistä yhteistyötä sekä antaisi mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen siirtämiseen työmaalta toiselle, uusien työntekijöiden perehdyttämiseen sekä työturvallisuusasioiden huomioimiseen.

Osa edellä mainituista käyttötapauksista, kuten laajemmat mahdollisuudet rakennusalalla, ovat vielä testaamattomia mahdollisuuksia. Sen sijaan ensimmäiset käyttökokeilut rakennus- ja terveydenhoitoalan opiskelijoiden kanssa ovat alustavasti osoittaneet Ach so!:n vastaavan sille asetettuihin tavoitteisiin. Kokeiluissa selvitettiin mm. opiskelijoiden oppimiskokemuksia videon ja merkintöjen käytöstä sekä opiskelijoiden odotuksia Ach so!:ta kohtaan opiskelun ja työssäoppimisen välineenä. Ach so!:n oletetut hyödyt konkretisoituivat, kun opiskelijat huomioimerkitsivät kuvaamiaan videoita ja palasivat siten takaisin takaisin oppimistilanteeseen.

Merkinnät videossa  tarkoittavat tärkeiksi havaittujen kohtien osoittamista videossa  ja valinnaisesti lyhyen kuvauksen kirjoittamista huomioitavasta asiasta. Katsomalla työsuorituksia uudestaan, opiskelijat näkivät tilanteet ulkopuolisin silmin ja tunnistivat videoilta sekä omia että ryhmän onnistumisia ja epäonnistumisia.

Käyttökokeiluissa kävi myös selväksi, etteivät mobiililaitteet välttämättä toimi kaikissa tilanteissa sellaisena kuin on suunniteltu. Kokeilut todellisissa työ- ja oppimisympäristöissä toivat esille, että vaikka itse sovellus toimikin moitteetta, sen käyttö saattoi estyä muista käytännön syistä. Työsuoritusten videointi rakennustyömaalla vaati lisäkäsiä kuvaamiseen, mikä ei itsenäisesti työskennellessä ollut mahdollista. Oletettu tarve kädet vapauttavalle ratkaisulle työmaakäytössä näin oli osoitettu ja uusien Ach so!:n käyttömahdollisuuksia laajentavien ratkaisujen etsiminen sai alkaa.

Ach so!:n kehitystyön lähtökohtana on ollut co-design, jossa eri alojen kansainväliset asiantuntijat sekä kohderyhmän edustajat ovat olleet mukana työstämässä skenaarioita suunnittelun ja toteutuksen aihioiksi. Sittemmin prototyyppiä on testattu opiskelijoiden ja opettajien kanssa erilaisissa oppimistilanteissa. Ach so!:n käytön jälkeen osallistujat on haastateltu ja haastattelut analysoitu laadullisen sisällönanalyysin menetelmää käyttäen.

Tällä tavoin saatiin alustavia tuloksia mobiilisovelluksen mahdollisuuksista tuoda lisäulottuvuutta oppimiseen ja selvitettiin skaalautuvuutta erilaisiin oppimistilanteisiin. Jatkossa, kun Ach so! yhdistetään Learning Layers -projektissa kehitettyihin muihin mobiilisovelluksiin ja otetaan käyttöön laajemmin eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, saadaan lisää tutkittua tietoa oppimisprosesseista liittyen mm. reflektointiin sekä yhteisen, kokemusten kautta syntyvän tiedon jakamiseen.

Leave Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *