Työsopimus ja työssä oppiminen

Oppisopimuskoulutuksen tunnusmerkkinä pidetään sitä, että opiskelija on opiskellessaan työsuhteessa työnantajaan. Työsopimukseen liittyy osapuolia sitovia muodollisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Mutta kuten aikaisemmassa kirjoituksessani (Osaajan nettilehti 15.10.2016) totesin, ammatillisen koulutuksen näkökulmasta ehkä merkittävämpää on se, että työsopimuksella on oppijalle ja työnantajalle myös psykologisia vaikutuksia.

Työnantajan intressissä on kouluttaa itselleen mahdollisimman hyvän ammattitaidon omaava työntekijä. Koulutuksen järjestäjän ja opiskelijan kannalta tämä on tärkeää, koska se takaa koulutuksen laadun. Työharjoittelijan suhteen tämä intressi ei ehkä aina toteudu.

Englannissa oppisopimuskoulutusta kehittävän kansallisen oppisopimuspalvelun ensimmäinen johtaja Simon Waugh on todennut, että käytännössä saatujen kokemusten mukaan oppisopimuskoulutus punoutuu osaksi työ- ja liiketoimintaa parhaiten silloin, kun työnantaja vastaa koulutuksen toteutuksesta. Saksassa käydyssä keskustelussa on korostettu, että työharjoittelussa nuorta kohdellaan helposti kuten koululaista tai niin kuin tämä olisi vielä ”puoliksi lapsi”. Oppisopimusopiskelijaan taas asennoidutaan kuten nuoreen aikuiseen, joka joutuu kohtaamaan työelämän todellisuuden kuten esimerkiksi tyytymättömät asiakkaat. Toimitusten myöhästyminen ja puutteelliset työsuoritukset eivät tule kysymykseen. Elämän kova realiteetti on, että mikäli opiskelija ei kanna vastuutaan työstään ja omasta oppimisestaan, niin työnantajalla ei ole hänelle käyttöä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy Suomessakin vääjäämättä. Koulutussuunnittelussa olisi hyvä ottaa muodollisten rakenteellisten ja organisatoristen tekijöiden lisäksi huomioon myös näitä työelämän mukanaan tuomia uusia reunaehtoja. Olisi pohdittava erityisesti sitä, miten työpaikka oppimisympäristönä vaikuttaa opettajan työhön ja miten työssä oppimista arvioidaan osana ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta niin, että se tukee sekä oppijan että työpaikan tarpeita.

Kari Viinisalo
oppisopimuskummi

Leave a comment